STATUT

Sídlo Sdružení a fakturační údaje

Název:                              KRAJSKÝ SVAZ JUDA hlavního města PRAHY

Adresa sídla:                  Hanusova 347/16, Praha 4 – Michle       140 00

IČ :                                    22746498

DIČ :                                 CZ22746498

Bankovní spojení :       Komerční  banka  č.ú.   107-3731010257 / 0100

Krajský svaz juda hlavního města Prahy ( KSJu Praha)

Český svaz juda zřizuje jako své organizační jednotky (pobočné spolky) krajské svazy juda. Krajské svazy juda jsou organizační jednotky (pobočné spolky) sdružení s teritoriální působností pro území jednotlivých vyšších územních samosprávných celků (krajů) České republiky. Český svaz juda zřizuje tyto konkrétní krajské svazy juda s působností pro jednotlivé vyšší územní samosprávné celky (kraje) České republiky: Krajský svaz juda hlavního města Prahy je organizační jednotka (pobočný spolek) sdružení působí na územní hlavního města Prahy .

Do působnosti krajského svazů juda v Praze jako organizační jednotky (pobočného spolků) sdružení patří:

1, členi sdružení s přímým členstvím se sídlem nebo bydlištěm na území hlavního města Prahy, vyjma členů, kteří jsou v přímé působnosti Českého svazu juda,

2, členi sdružení s odvozeným členstvím, kteří jsou členy nebo se podílí na činnosti právnické osoby s přímým členstvím se sídlem na území hlavního města Prahy.

Věcná působnost

Krajský svaz juda hlavního města Prahy jako organizační jednotka (pobočný spolek) sdružení vykonává z věcného hlediska samostatnou působnost a přenesenou působnost.

Samostatná působnost :

1, Krajský svazy juda hlavního města Prahy jako organizační jednotka (pobočný spolek) sdružení vykonává samostatnou působnost při naplňování cíle a hlavních úkolů sdružení na území hlavního města Prahy a vůči členům sdružení v jejich působnosti, jde-li o záležitost, která se týká výlučně jen hlavního města Prahy jako celku nebo výlučně jen členů sdružení v jejich působnosti. V rámci působnosti jedná krajský svaz juda hlavního města Prahy vlastním jménem a na vlastní odpovědnost .

2, Do samostatné působnosti KSJu Prahy patří zejména:

a) sdružovaní všech zájemců o judo na území hlavního města a zastupování jejich zájmů,

b) zabezpečování popularizace a rozvoje juda a jeho forem na území hlavního města Prahy,

c) vytváření podmínek pro činnost juda na území hlavního města Prahy. d) organizování a řízení krajských soutěží juda v Praze.

Základními orgány krajského svazu juda hlavního města Prahy jsou:

a, krajské shromáždění delegátů

b, předseda krajského svazu juda

c, místopředseda krajského svazu juda

d, výkonný výbor KSJu Praha

e, krajská kontrolní komise